Общи условия

/Общи условия
Общи условия

Общи условия за ползване на услугите на assocoffee.bg

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазин assocoffee.bg

assocoffee.bg се управлява от администратор и се използва от Потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на онлайн магазина www.assocoffee.bg. Достъпът, разглеждането или използването на онлайн магазина означава приемане и съгласие на Потребителите с Oбщите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте онлайн магазин assocoffee.bg. Съдържание

 1. ДЕФИНИЦИИ„ОУ“ – Общи условия за използване на онлайн магазина assocoffee.bg. „Онлайн магазин“, „Уеб сайт“ – Уеб сайт с адрес assocoffee.bg. „Ние“, „Доставки/а“, „assocoffee“ – Означава „ASSO GROUP“ Ltd, собственик на онлайн магазина assocoffee.bg. „Администратор“ – Търговско дружество „ASSO GROUP“ Ltd, което управлява/поддържа уеб сайта и платформата. За връзκa c нac – 0878 323 788. „Потребител“ – Физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на онлайн магазина. „Услуги“ – Всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за Потребителите на онлайн магазина assocoffee.bg. „Лични данни“ – Означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“). „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – Означава настоящите Общи условия. С кликването върху, който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на уеб сайта.
 2. ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА Собственик на онлайн магазина assocoffee.bg е „ASSO GROUP“ Ltd – дружество, регистрирано в Република България, със седалище: гр. София, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 204261314, телефон за контакт – 0878 323 788; имейл: vending@assogroup.bg. Адресът на управление е: гр. София, ул. „Загребска“ №30, телефон за контакт – 0878 323 788.
 3. ПРИЕМАНЕ, СЪГЛАСИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ОУ
  1. Настоящият документ представлява Общите условия или условията на ползване на assocoffee.bg. ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на онлайн магазина. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на уеб сайта.
  2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителите използват за пръв път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на онлайн магазина.
  3. Взаимоотношенията между Потребителите и Администратора във връзка с използването на уеб сайта assocoffee.bg се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.
 4. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Уеб сайтът assocoffee.bg е онлайн магазин, собственост на “ASSO GROUP“ Ltd и на него се предлагат продукти, които компанията разпространява. Уеб сайтът предоставя информация и възможност при условията на настоящите Общи условия за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в електронния магазин, организиран от “ASSO GROUP“ Ltd. Настоящите Общи условия дават информация на Потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уеб сайта/ онлайн магазина. Всеки Потребител, работещ с уеб сайта е обвързан с правилата на настоящите Общи условия от момента на влизане в уеб сайта до напускането му. “ASSO GROUP“ Ltd си запазва правото да извършва промени в данните и Общите условия без предварително анонсиране, като същите стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване. Всички стоки, предлагани в онлайн магазина, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.
  2. На онлайн магазинът Доставчикът публикува: а) Информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Assocoffee.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на продуктите и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. б) Стоки са с цени в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. assocoffee.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на уеб сайта преди доставката им за неактуализирана информация на уеб сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в уеб сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. в) Информация за правата на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите, уредени от Закона за защита на потребителите. г) Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора. д) Всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя. Информационните услуги на уеб сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“. Аssocoffee.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на уеб сайта.
 5. ПОРЪЧКА И ПОКУПКА
  1. Поръчка може да се извърши от различни раздели в уеб сайта, където има публикувани продукти. Всяка продуктова страница съдържа описание на продукта, допълнителна информация, една или няколко снимки на продукта и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката към цената на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива. Цената на доставката се изчислява автоматично от интегрираната системата на обслужващата куриерска фирма съобразно теглото и адреса за доставка.
  2. Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в онлайн магазин assocoffee.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на уеб сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за онлайн покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на регистрация и/или поръчка Потребителят посочва основните данни съобразно дадените в уеб сайта опции, като следните данни са задължителни: име и фамилия, адрес, град, държава, област, телефон, парола и имейл за потвърждение на извършената от Потребителя поръчка. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Доставчика със задължението за изпълнение на поръчката и доставката.
  3. Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в кошницата, въвеждане на изискуемите данни за доставката и изпращане до Доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона „Потвърди“, Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (Потребителят) и „ASSO GROUP“ Ltd, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите. Страна по договора със “ASSO GROUP” Ltd/Доставчикът, ЕИК 204261314 е Потребител/Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребител. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребител за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика. „ASSO GROUP” Ltd доставя стоките на посочения от Потребителя адрес посредством куриерска фирма и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи. Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя и сайта, е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са: Наложен платеж, Банков трансфер. „ASSO GROUP“ Ltd НЕ събира картови данни и като търговец нямаме достъп до тях, а само обслужващата ни банка. Всички разплащания се извършват на страницата на обслужващата ни банка. Предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на онлайн магазина към даден момента да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез онлайн магазина. При всички случаи assocoffee.bg потвърждава възможността/ невъзможността за доставка на заявената през онлайн магазина стока. Assocoffee.bg има право да променя цените, посочени в уеб сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на уеб сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на уеб сайта, в резултат, на което поръчката не може да бъде изпълнена, assocoffee.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
  4. Заплащане на закупени стоки и услуги. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на assocoffee.bg или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка. При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на “ASSO GROUP“ Ltd, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, assocoffee.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, assocoffee.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
 6. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
  1. Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена (или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него – чрез куриер или да я вземе лично от офиса на “ASSO GROUP” Ltd/Доставчикът. !!!!Стойността на транспортните разходи за гр. София са безплатни при направени поръчки над 100.00 лв., под тази стойност се начисляват 10.00 лв. с ДДС транспортни разходи, като те се извършват с наш транспорт. Куриерските услуги на територията на страната се извършват за сметка на Потребителя. Стойността на доставката се определя съгласно тарифите за ценообразуване на куриерската фирма. !!!!!В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, Потребителят може да замени дадените продукти с други на същата стойност или Потребителят има право при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена. !!!!Срок на доставката: в период от 24 часа до 7 работни дни. След приемането и обработването на поръчката Доставчикът си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни/ при обстоятелства различни от нормалните/. Доставчикът ще уведоми Потребителят чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.
  2. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на assocoffee.bg. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителят начин и според посочените срокове. Assocoffee.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителят, заявил доставката.
  3. Цената за доставка се определя в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Бележки към поръчката” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като assocoffee.bg съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен. Assocoffee.bg може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от assocoffee.bg информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя. Сумата за доставка се поема от клиента.
  4. Assocoffee.bg не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от assocoffee.bg обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява assocoffee.bg на тел. 0878 323 788 . При приемане на доставката от Потребителят без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти или срок на годност на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно assocoffee.bg на тел. 0878 323 788. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
  5. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, assocoffee.bg не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
  6. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, assocoffee.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
  7. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 48 часа от уведомяването на assocoffee.bg за такова искане на e-mail: vending@assogroup.bg
  8. Assocoffee.bg си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. Assocoffee.bg извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.
 7. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА
  1. Потребителите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребителя.
  2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор в срок oт 2 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
  3. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които “ASSO GROUP” Ltd/Доставчикът, не е в състояние да контролира; • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка; • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики; • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения свързани с хигиената или защита на здравето;
  4. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, “ASSO GROUP” Ltd/Доставчикът, е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
  5. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми assocoffee.bg за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
  6. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартeн формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта assocoffee.bg, като в случай че използва тази възможност, assocoffee.bg незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
  7. В случай, че потребителят се откаже от договора, assocoffee.bg ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от assocoffee.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят информира assocoffee.bg за неговото решение за отказ от договора. Assocoffee.bg ще извърши възстановяването на плащанията само по банкова сметка на клиента.
  8. Аssocoffee.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.
  9. Потребителят следва да изпрати на assocoffee.bg или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал assocoffee.bg за отказа си от договора.
  10. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на assocoffee.bg в добър търговски вид преди изтичането на 14-дневния срок.
  11. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.11.Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. assocoffee.bg запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
 8. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА . ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
  1. Доставчикът има право: а) да поставя електронни препратки към други интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уеб сайтове и в потребителския профил; б) да изпраща до Потребителя нюзлетъри (newsletters), бюлетини и други подобни, за чието получаване Потребителят е дал съгласие; в) да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията; информация, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги; участие в промоции, томболи и състезания; попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други; като Доставчикът ще използва информацията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
  2. Доставчикът: а) полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата; б) не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет; в) не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му; г) доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества; д) не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него; е) доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези интернет страници и ресурси, както и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание; ж) няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина;
  3. Потребителят се задължава: а) да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и имейл адрес за кореспонденция; б) да плати цената на заявените от него стоки; в) да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика; г) да получи стоката; д) да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си; е) да не прави достояние на трети лица паролата си или отговора си на тайния въпрос (ако такъв е предвиден) и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв; ж) с оглед спецификата на интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход“; з) да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;
  4. Потребителят има право на: а) достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет; б) достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни; в) да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания (Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство); г) да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;
  5. Потребителят се задължава: а) да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки – ред и условия, публикувани на онлайн магазина и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия; б) да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; в) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; г) да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина; д) да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина; е) да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; ж) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
  6. При неспазване на поетите задължения от страна на Потребителя Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
  7. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.
  8. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
  9. Потребителите на уеб сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
  10. Потребителите нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уеб сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.
  11. В разделите от сайта, определени за покупка на продукти от Потребителя, се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на Потребителя. „ASSO GROUP“ Ltd няма да използва тази информация по други начини, освен предвидените и посочените в настоящите условия, като с това гарантира спазването на конфиденционалността ѝ. „ASSO GROUP“ Ltd не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, както и с предоставената от производителите и/или вносителите информация за стоките, която поддържа в уеб сайта; не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уеб сайта от компютърни вируси или други заплахи.
  12. Изложената в уеб сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
  13. „ASSO GROUP“ Ltd не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). „ASSO GROUP“ Ltd не носи отговорност за евентуално причинени вреди на Потребителя при ползването на услугите в уеб сайта.
  14. „ASSO GROUP“ Ltd не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до assocoffee.bg. „ASSO GROUP“ Ltd не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
  15. „ASSO GROUP“ Ltd не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.
  16. „ASSO GROUP“ Ltd не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
  17. „ASSO GROUP“ Ltd се задължава да спазва договореностите с Потребителя с дължимата грижа.
 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на уеб сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. Ползването на онлайн магазин assocoffee.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания. Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на „ASSO GROUP“ Ltd /Доставчикът, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА assocoffee.bg Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ. Контактите на assocoffee.bg са следните: София, ул. „Загребска“ №30 Тел.: 0878 323 788 / e-mail: vending@assogroup.bg / assocoffee.bg